Kredyt akceptacyjny

Udzielanie kredytu akceptacyjnego związane jest z operacjami wekslowymi. Banki odpłatnie akceptują ciągnione na nie traty i zobowiązują się do udzielenia kredytu na wykupienie tych trat. Tego rodzaju operacje wykonywane przez tzw. pierwszorzędny bank,paczka do francji gwarantują zapłatę każdemu kolejnemu posiadaczowi weksla. Chroni on uczestników rozliczeń przed skutkami występujących zatorów płatniczych, zapewniając obu stronom terminowość zapłaty. Podstawę korzystania z kredytu akceptacyjnego stanowi umowa, w której klient zleca bankowi akceptowanie weksli, a bank przyjmuje zlecenie. Bank zobowiązuje się przy tym, że w przypadku niedostarczenia przez klienta środków na wykup weksla,Drzwi Gdańsk udzieli mu kredytu akceptacyjnego.
Kredyt akceptacyjny występuje w doraźnych transakcjach lub w postaci linii kredytu akceptacyjnego. Linia kredytu akceptacyjnego jest limitem kredytowym przyznanym kredytobiorcy. Może on być udzielony jako kredyt odnawialny (po każdym wykupieniu weksla kredyt odnawia się do pierwotnej wysokości).
ładowarko koparki

About Author

Romek