Kredyty bankowe

Pojęcie kredytu jest tak stare jak proces wymiany. Tą działalnością zajmowali się nie tylko bogaci kupcy,ochrona mienia Zielona Góra była ona również źródłem olbrzymich dochodów dla świątyń. Współcześnie udzielanie kredytów jednostkom gospodarczym i ludności jest podstawową, czynną operacją bankową. Zatem kredyt bankowy jest stosunkiem ekonomicznym między bankiem a kredytobiorcą. Ogólne zasady udzielania kredytów są zawarte w prawie bankowym, a szczegółowe zasady, obowiązujące w poszczególnych bankach, ujęte są ich regulaminami kredytowymi. Banki udzielają kredytów przede wszystkim ze środków powierzonych im przez deponentów.
Istotną cechą wyróżniającą kredyt jest określenie jego przeznaczenia, przy zapewnieniu bankowi prawa do kontroli wykorzystania kredytu,kompleksowe usługi księgowe gdynia a także prawa wypowiedzenia umowy, gdy jego wykorzystanie odbiega od warunków umowy. Kredytodawcą jest najczęściej jeden bank. Kredyt może być nie zabezpieczony bądź też zabezpieczony za pomocą poręczenia, hipoteki, zastawu, cesji, należności lub ubezpieczenia. Kredyt może być udzielany w walucie krajowej lub obcej.
http://www.drowis.pl/hodowla-trzody-chlewnej/

About Author

Romek